Bergman & Eek Advokat AB

Affärsjuridisk Lundabyrå med inriktning mot fastigheter, transaktioner och skatt
Den lilla byrån med personligt bemötande

Bergman & Eek har kontor i anrika lokaler mitt i Lund och klienter över hela Sverige och utomlands. Byrån är en Boutique Law Firm med specialisering inom utvalda affärsjuridiska områden. Byråns fördjupade kunskaper inom specialområdena gör att vi på ett effektivt sätt hjälper och biträder våra klienter utifrån varje klients unika situation och behov. Våra uppdrag omfattar dessutom ofta mer än juridisk rådgivning, och vi tar gärna rollen som bollplank i affärsfrågor.

Kontakta oss gärna för en dialog om just
dina behov och din frågeställning!

Om oss

Bergman & Eek är den affärsjuridiska Lundabyrån med ett personligt bemötande och hög kompetens. Vi sätter ett högt värde i tillgänglighet, flexibilitet och engagemang. Inom våra specialområden erbjuder vi våra klienter det som brukar kallas för kvalificerad full service, dvs. rådgivning och biträde i alla delar av ärendet – från början till slut.

Våra klienter är framför allt ägarledda företag, fonder, banker, fastighetsutvecklare och fastighetsbolag, både kommunala och privata. Byråns nischade inriktning och medarbetarnas insyn i och kännedom om de brancher som våra klienter verkar inom, möjliggör att vi kan bidra med mervärde i samband med juridiska råd. Vi tar gärna rollen som långsiktig rådgivare till våra klienter och bistår löpande i olika typer av projekt, från planering till genomförande. Det händer ofta att vi genomför projekt i sambarbete med andra aktörer inom vårt stora nätverk av samarbetspartners.

Bergman & Eek drivs som ett true partnership där resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan delägarna. Vårt arbetssätt innebär att varje ärende hanteras av den eller de jurister som är bäst lämpade för den aktuella uppgiften. Byråns jurister arbetar gemensamt för att genom byråns samlade kunskaper och erfarenheter erbjuda klienterna största möjliga affärsnytta.

Alla företag behöver juridiskt stöd då och då. Vi är inget undantag. Vi tar hjälp av Bergman & Eek i både stora och små frågor. Det hade varit omöjligt för oss att ha den kunskapen internt. Och vi får alltid snabba och lättförståeliga svar.
– Robin Berkhuizen, Emrahus

Specialistområden

Bergman & Eek är en Boutique Law Firm med nischad inriktning mot fastigheter, transaktioner (M&A) och skatt. Vi är av uppfattningen att ett ärende bör hanteras av en jurist med spetskompetens inom det aktuella rättsområdet. Detta möjliggör att vi tillsammans med klienten kan finna behovsanpassade och kostnadseffektiva lösningar.

Fastigheter, rådgivning, advokater

FASTIGHETER

Våra fastighetsuppdrag avser bland annat köp, försäljning, ägarstrukturer och finansiering av fastigheter. Frågor för fastighetsägare och hyresgäster rörande till exempel hyresavtal, fastighetsutveckling, ombildning, hyresförhandling, detaljplanering, bygglov, inteckningar och pantbrev hanteras löpande. Vi gör också s.k. due diligence-undersökningar av fastigheter och fastighetsbolag där vi söker efter legala risker och/eller problem.

Transaktioner, bergman eek advokater

TRANSAKTIONER (M&A)

Området transaktioner innefattar bland annat företagsöverlåtelser, samgåenden, samarbeten och gemensamma projekt. Vi har lång erfarenhet av denna typ av uppdrag och har ständigt ett antal pågående transaktioner. Vi bistår genom hela processen. Att involvera oss tidigt i denna typ av uppdrag är fördelaktigt då initiala vägval ofta har stor legal betydelse, inte minst skattemässigt. När det gäller större förvärvsprocesser kan vi hantera mycket information snabbt och rättssäkert.

Skatter advokatbyrå Lund

SKATT

Det mesta ett företag gör har och får en skattemässig påverkan. Vi har stor erfarenhet av rådgivning inom skatt i många olika situationer, allt från beskattning och momshantering i löpande verksamhet till genomförande av generationsskiften och mer komplicerade transaktioner. Vi har stor erfarenhet av skattefrågor rörande ägarledda företag såsom frågor gällande ägarbeskattning och 3:12-regler. Genom löpande kontakt och avstämningar med våra klienter kan vi se till att skattemässiga aspekter räknas med i alla beslut. Skattekonsekvenser är något som bör utredas innan nya projekt eller planer sjösätts. Vi har även mångårig erfarenhet av skatteprocesser.

Vårt team

PONTUS BERGMAN

PONTUS BERGMAN

Advokat

+46 708 18 46 50
pontus@bergmaneek.se

Specialist inom skatte- och ägarfrågor som rör fåmansbolag, fastighetsprojekt och transaktioner.

Daniel Eek

DANIEL EEK

Advokat

+46 733 66 72 72
daniel@bergmaneek.se

Specialist inom fastigheter, transaktioner, bolagsrätt och finansiering.

Helena Bergman

HELENA BERGMAN

Advokat

+46 733 580 132
helena@bergmaneek.se

Bolagsrätt, transaktioner och affärsjuridisk generalist med internationell erfarenhet. Fransk-talande.

CHRISTOFFER JOHNSEN

CHRISTOFFER JOHNSEN

Advokat

+46 735 04 68 64
christoffer@bergmaneek.se

Specialist inom skatte- och ägarfrågor som rör fåmansbolag och transaktioner samt avveckling av pensionsstiftelser.

EMILIE TAMMELIN

EMILIE TAMMELIN

Biträdande jurist

+46 704 91 43 39
emilie@bergmaneek.se

Specialist inom skatterätt, med särskild erfarenhet av skatteprocesser vid myndighet och i domstol.

EMMA BRYANTON

EMMA BRYANTON

Advokat

+46 709 20 90 22
emma@bergmaneek.se

Specialist inom fastighetsrätt, hyresrätt och kommersiell tvistelösning, med erfarenhet av att företräda klienter vid domstolsprocesser.

MAJA PERDEGÅRD

MAJA PERDEGÅRD

Biträdande jurist

+46 708 63 18 64
maja@bergmaneek.se

Generalist med goda kunskaper inom affärsjuridik och skatterätt.

Hitta hit

Adress: Kyrkogatan 13, 222 22 Lund. info@bergmaneek.se
Parkering: Det finns 1-timmes parkeringar runt kvarteret. Vi rekommenderar parkeringen vid stationen (Västra Stationsgatan 10) eller under Stadsbiblioteket (Sankt Petri Kyrkogata 6).

Uppgiftsskyldighet för rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6)

Med anledning av tystnadsplikten för advokater är vi förhindrade att rapportera om sådana arrangemang som avses i EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6) till skattemyndigheterna. Vår tystnadsplikt gäller såvida inte vår klient befriar oss från den genom att uttryckligen instruera oss att rapportera.

För det fall klienten inte ger oss instruktioner att rapportera ansvarar i första hand övriga rådgivare för att transaktionen rapporteras (och i sista hand klienten). Andra rådgivare kan därmed vara skyldiga att rapportera arrangemang till skattemyndigheterna, dock att vår tystnadsplikt förhindrar oss från att informera andra rådgivare om att de ska rapportera, vilket innebär att vi inte kommer att informera andra rådgivare om deras skyldighet att rapportera.